Terugbetalingsbeleid

(Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of niet zelfstandig zijn).

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag

    u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen, indien u één of meer goederen heeft besteld als onderdeel van een uniforme bestelling en deze uniform worden geleverd.
    de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen, indien u meerdere goederen als onderdeel van één bestelling heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd.
    De dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in ontvangst heeft genomen, indien u goederen heeft besteld die in meerdere deelzendingen of stukken worden geleverd.

Om uw recht op annulering uit te oefenen, moet u ons het volgende sturen

3D hand ontwerp
Michael Wartini
Tannenstr. 118
42283 Wuppertal
E-mailadres: info@3dhanddesign.de
Telefoon: +49/202/2995415
Fax: +49/202/2995416

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax, telefoon of e-mail) van uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor de inspectie van de toestand, eigenschappen en werking van de goederen.

Redenen voor uitsluiting of verstrijken

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

    voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden.
    voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in het geval van overeenkomsten

    voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd.
    voor de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onlosmakelijk vermengd zijn geraakt met andere goederen.

Voorbeeld van een annuleringsformulier

Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dan dit annuleringsformulier (als PDF-document) in te vullen en terug te sturen.