• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Verklaring over gegevensbescherming (Privacy Policy)

Privacybeleid

Wij zijn zeer verheugd dat u interesse heeft getoond in onze onderneming. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit bij het beheer van het 3D-handontwerp. Het gebruik van de internetpagina's van het 3D Hand Design is mogelijk zonder enige indicatie van persoonsgegevens; indien een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale ondernemingsdiensten via onze website, kan verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen wij in het algemeen toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, dient altijd in overeenstemming te zijn met de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) en met de voor het 3D-handmodel geldende landenspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften. Met deze verklaring over de bescherming van persoonsgegevens wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op de hoogte gesteld van de rechten waarop zij aanspraak kunnen maken.

Als controller heeft 3D Hand Design tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om de meest complete bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt te garanderen. Op internet gebaseerde gegevensoverdrachten kunnen echter in beginsel beveiligingslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op een andere manier, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons door te geven.

Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van het 3D-handmodel is gebaseerd op de termen die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de vaststelling van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR). Onze verklaring over gegevensbescherming moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te verzekeren, willen we eerst de gebruikte terminologie uitleggen.

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken we onder andere de volgende termen:

 1. a) Persoonsgegevens

Onder "persoonsgegevens" wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). 1. Als identificeerbaar natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificatienummer, een naam, een identificatienummer, locatiegegevens of een online-identificatiemiddel, of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 1. b) Betrokkene

De betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

 1. c) Verwerking

Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of met betrekking tot een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

 1. d) Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

 1. e) Profilering

Onder "profilering" wordt verstaan elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, bestaande in het gebruik van persoonsgegevens voor de evaluatie van bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon, met name voor de analyse of voorspelling van aspecten in verband met diens prestaties op het werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.

 1. f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer zonder het gebruik van aanvullende informatie aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegekend, mits die aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegekend.

 1. g) Verantwoordelijke voor de verwerking of verantwoordelijke voor de verwerking

De voor de verwerking verantwoordelijke persoon of de voor de verwerking verantwoordelijke persoon is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking in de wetgeving van de Unie of van de lidstaat worden vastgesteld, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden vastgesteld in de wetgeving van de Unie of de lidstaat.

 1. h) Verwerker

Verwerker: de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, respectievelijk dat ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 1. i) Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander lichaam, al dan niet een derde, aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsdiensten die in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het recht van de Unie of de lidstaat persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsdiensten geschiedt met inachtneming van de toepasselijke gegevensbeschermingsregels voor de doeleinden van de verwerking.

 1. j) Derde

Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander lichaam dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

 1. k) Toestemming

Toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige aanduiding van zijn/haar wensen waarmee de betrokkene, door middel van een verklaring of een duidelijk bevestigend optreden, instemt met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

Voor de verwerking verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR), andere in de lidstaten van de Europese Unie toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming en andere bepalingen in verband met gegevensbescherming:

3D Hand ontwerp

Tannenstraße 118

42283 Wuppertal

Deutschland

Telefoon: +49 (0)202 2995415

E-mail: [email protected]

Website: www.3dhanddesign.de

Koekjes

De internetpagina's van het 3D-handontwerp maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.

Veel internetsites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin het cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en servers de individuele browser van het gegevenssubject onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan 3D Hand Design de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten bieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met het oog op de gebruiker. Cookies stellen ons, zoals eerder vermeld, in staat om onze websitegebruikers te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De gebruiker van de website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elke toegang tot de website toegangsgegevens in te voeren, omdat deze door de website wordt overgenomen en de cookie op het computersysteem van de gebruiker wordt opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een online winkel. De webwinkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan te allen tijde door een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser het instellen van cookies via onze website verhinderen en daarmee het instellen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van het 3D Hand Design verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de server logbestanden. Verzameld kunnen zijn: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website vanwaaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde referrers), (4) de subwebsites, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) alle andere vergelijkbare gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt bij aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie worden in het 3D-handontwerp geen conclusies getrokken over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct te kunnen leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze IT-systemen en websitetechnologie te waarborgen, en (4) rechtshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor strafvervolging in het geval van een cyberaanval. Daarom analyseert het 3D Hand Design anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en -beveiliging van onze onderneming te verhogen en een optimaal niveau van bescherming te garanderen voor de persoonlijke gegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van de server-logbestanden worden gescheiden van alle persoonlijke gegevens van de betrokkene opgeslagen.

Inschrijven op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid zich op de website van de voor de verwerking verantwoordelijke te laten registreren met vermelding van persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, wordt bepaald door het invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de voor de verwerking verantwoordelijke en voor zijn eigen doeleinden. De voor de verwerking verantwoordelijke kan verzoeken om doorgifte aan een of meer verwerkers (bv. een pakketdienst) die ook persoonsgegevens gebruiken voor een intern doel dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is toe te rekenen.

Door zich te registreren op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking worden ook het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) is toegewezen en door de datum van de betrokkene wordt gebruikt, en het tijdstip van registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, het mogelijk te maken om gepleegde strafbare feiten te onderzoeken. Voor zover de opslag van deze gegevens noodzakelijk is voor de beveiliging van de besturing. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens door te geven, of als de doorgifte dient met het oog op strafvervolging.

De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige vermelding van persoonsgegevens, is bedoeld om de voor de verwerking verantwoordelijke in staat te stellen de inhoud of diensten van de betrokkene aan te bieden die wegens de aard van de zaak in kwestie alleen aan geregistreerde gebruikers mogen worden aangeboden. Het staat de geregistreerde personen te allen tijde vrij de bij de registratie gespecificeerde persoonsgegevens te wijzigen of volledig uit de gegevensbestanden van de verantwoordelijke voor de verwerking te laten verwijderen.

De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene op diens verzoek te allen tijde informatie over de persoonsgegevens die over hem worden opgeslagen. Bovendien corrigeert of wist de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of ter indicatie van de betrokkene, voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen bestaan. Alle werknemers van de voor de verwerking verantwoordelijke staan in dit verband als contactpersonen ter beschikking van de betrokkene.

Contactmogelijkheid via de website

De website van het 3D Hand Design bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Wanneer een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de voor de verwerking verantwoordelijke, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van of het nemen van contact met de betrokkene. Er vindt geen overdracht van deze persoonlijke gegevens aan derden plaats.

Routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts voor de periode die nodig is om het doel van de bewaring te bereiken, of voor zover de Europese wetgever of andere wetgevers dit toestaan in wet- of regelgeving die op de voor de verwerking verantwoordelijke van toepassing is.

Als het bewaardoel niet van toepassing is of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig afgeschermd of gewist in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Rechten van de betrokkene

 1. a) Recht van bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de voor de verwerking verantwoordelijke de bevestiging te verkrijgen dat al dan niet hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene van dit recht op bevestiging gebruik wenst te maken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 1. b) Recht van toegang

Elke betrokkene heeft het recht om te allen tijde van de voor de verwerking verantwoordelijke gratis informatie te krijgen over zijn of haar persoonsgegevens, alsmede een kopie van deze informatie. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

ten behoeve van de verwerking;

de betrokken categorieën persoonsgegevens;

de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties;

indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan die periode zal worden vastgesteld;

het bestaan van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens te verlangen, of de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene te beperken, of tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken;

het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron ervan;

het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van het opstellen van profielen, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van het bbpR en, in ieder geval in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Voorts heeft de betrokkene recht op informatie over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. In dat geval heeft de betrokkene het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

Indien een betrokkene van dit recht op toegang gebruik wenst te maken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 1. c) Recht op correctie

Elke betrokkene heeft het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verlangen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene recht op aanvulling van onvolledige persoonsgegevens, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Indien een betrokkene van zijn recht op correctie gebruik wenst te maken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 1. d) Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten)

Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat hem betreffende persoonsgegevens onverwijld worden gewist, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens onverwijld te wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is, zolang de verwerking niet noodzakelijk is:

De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt.

De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van het GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van het GDPR, en wanneer er geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking is.

De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van het GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van het GDPR.

De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het recht van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van het GDPR.

Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst te verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens die door het 3D-handontwerp zijn opgeslagen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking. Een medewerker van 3D Hand Design dient er direct voor te zorgen dat onmiddellijk aan het verzoek tot wissen wordt voldaan.

Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en krachtens artikel 17, lid 1, verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van uitvoering, redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering door die voor de verwerking verantwoordelijken van alle links naar, of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van het 3D Hand Design regelt in individuele gevallen de benodigde maatregelen.

 1. e) Recht van beperking van de verwerking

Elke betrokkene heeft het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke een beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

De betrokkene betwist de juistheid van de persoonsgegevens gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.

De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van het GDPR bezwaar gemaakt tegen verwerking zolang niet is geverifieerd of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wenst te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens die in het kader van het 3D-handontwerp zijn opgeslagen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van het 3D Hand Design regelt de beperking van de verwerking.

 1. f) Recht op gegevensportabiliteit

Elke betrokkene heeft het recht om de hem of haar betreffende persoonsgegevens die aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Hij heeft het recht die gegevens ongehinderd door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van het bbpR of artikel 9, lid 2, onder a), van het bbpR, hetzij op grond van een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van het bbpR, en de verwerking met geautomatiseerde middelen geschiedt, zolang de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensportabiliteit uit hoofde van artikel 20, lid 1, van het bbpR het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke aan de andere door te geven, indien dit technisch haalbaar is en de rechten en vrijheden van anderen daardoor niet worden geschaad.

Om het recht op gegevensportabiliteit te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met elke werknemer van het 3D-handontwerp.

 1. g) Recht om bezwaar te maken

Elke betrokkene heeft het recht zich te allen tijde op grond van zijn of haar bijzondere situatie te verzetten tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van het bbpR. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.

In geval van bezwaar zal het 3D-handmerk de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Indien het 3D-handbouwwerk persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor een dergelijke marketing. Dit geldt voor het opstellen van profielen voor zover dit verband houdt met direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen het 3D-handontwerp voor verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens door het 3D-handontwerp niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht om op grond van zijn of haar bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door het 3D-handboek voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van het GDPR, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een om redenen van algemeen belang uitgevoerde taak.

Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met elke werknemer van het 3D-handontwerp. Bovendien staat het de betrokkene in het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij vrij om, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, gebruik te maken van zijn recht om met geautomatiseerde middelen en met gebruikmaking van technische specificaties bezwaar aan te tekenen.

 1. h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, en dat voor hem rechtsgevolgen heeft of hem in aanmerkelijke mate treft, zolang het besluit (1 ) niet noodzakelijk is voor het aangaan ervan, de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, dan wel 2) niet is toegestaan op grond van het recht van de Unie of de lidstaat waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke valt en dat tevens passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of 3) niet is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, worden in het 3D-handontwerp passende maatregelen genomen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, ten minste het recht van de voor de verwerking verantwoordelijke om menselijk ingrijpen te verkrijgen, zijn standpunt kenbaar te maken en het besluit te betwisten.

Indien de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wenst uit te oefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van het 3D Hand Design.

 1. i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Elke betrokkene heeft het recht om te allen tijde zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens in te trekken.

Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn recht om de toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van het 3D-handontwerp.

Bepalingen inzake gegevensbescherming betreffende de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anoniemmakingsfunctie)

Op deze website heeft de controller het onderdeel van Google Analytics geïntegreerd (met de anonimizerfunctie). Google Analytics is een webanalysedienst. Web analytics is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website waarvan een persoon afkomstig is (de zogenaamde verwijzer), welke subpagina's zijn bezocht, of hoe vaak en voor welke duur een subpagina is bekeken. Web analytics worden voornamelijk gebruikt voor de optimalisatie van een website en om een kosten-batenanalyse van internetreclame uit te voeren.

De exploitant van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amfitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Voor de webanalyse via Google Analytics gebruikt de controller de toepassing "_gat. _anonymizeIp". Met deze toepassing wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd bij de toegang tot onze websites van een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van het onderdeel Google Analytics is het analyseren van het verkeer op onze website. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren en om online rapporten te leveren, waarin de activiteiten op onze websites worden getoond, en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van onze website voor ons aan te bieden.

Google Analytics plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Met de instelling van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Bij elke oproep tot een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de beheerder wordt beheerd en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, zal de internetbrowser van het IT-systeem van de betrokkene automatisch gegevens via de Google Analytics-component voor onlinereclame en de afwikkeling van provisies aan Google doorgeven. In de loop van deze technische procedure verwerft Google kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer dient om de herkomst van de bezoekers te begrijpen, te klikken en vervolgens provisieafrekeningen te maken.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit de toegang werd gemaakt, en de frequentie van het bezoek van de betrokkene aan onze website. Bij elk bezoek aan onze website worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internettoegang, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonlijke gegevens aan derden doorgeven.

De betrokkene kan te allen tijde door een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser het instellen van cookies via onze website verhinderen en daarmee het instellen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google Analytics een cookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatst. Daarnaast kunnen cookies die al in gebruik zijn bij Google Analytics te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Daarnaast heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen een verzameling van door Google Analytics gegenereerde gegevens, die verband houdt met het gebruik van deze website, alsmede tegen de verwerking van deze gegevens door Google en de mogelijkheid deze uit te sluiten. Hiervoor moet de betrokkene onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout een browsertoevoeging downloaden en installeren. Deze browser add-on vertelt Google Analytics via een JavaScript dat gegevens en informatie over de bezoeken van internetpagina's niet naar Google Analytics mogen worden verzonden. De installatie van de browser add-ons wordt door Google als een bezwaar beschouwd. Als het IT-systeem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of nieuw geïnstalleerd, dan moet de betrokkene de browser add-ons opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de browser add-on is verwijderd door de betrokkene of een andere persoon die is toe te schrijven aan hun bevoegdheidsgebied, of is uitgeschakeld, is het mogelijk om de herinstallatie of reactivering van de browser add-ons uit te voeren.

Meer informatie en de van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wordt verder toegelicht onder de link https://www.google.com/analytics/.

Bepalingen inzake gegevensbescherming met betrekking tot de toepassing en het gebruik van Google-AdWords

Op deze website heeft de controller Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een dienst voor internetreclame waarmee de adverteerder advertenties kan plaatsen in de zoekmachineresultaten van Google en het advertentienetwerk van Google. Google AdWords stelt een adverteerder in staat om specifieke zoekwoorden vooraf te definiëren met behulp waarvan een advertentie op Google's zoekresultaten pas dan wordt weergegeven, wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een zoekresultaat op te halen dat relevant is voor het zoekwoord. In het Google Advertising Network worden de advertenties met behulp van een automatisch algoritme verspreid over relevante webpagina's, rekening houdend met de vooraf gedefinieerde trefwoorden.

De werkmaatschappij van Google AdWords is Google Inc., 1600 Amfitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

Het doel van Google AdWords is het promoten van onze website door het opnemen van relevante reclame op de websites van derden en in de zoekmachineresultaten van de zoekmachine Google en het invoegen van reclame van derden op onze website.

Als een betrokkene via een Google-advertentie op onze website terechtkomt, wordt via Google een conversiecookie op het IT-systeem van de betrokkene opgeslagen. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Een conversiecookie verliest haar geldigheid na 30 dagen en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Als de cookie niet verlopen is, wordt de conversiecookie gebruikt om te controleren of bepaalde subpagina's, zoals het winkelwagentje van een online shopsysteem, op onze website zijn opgeroepen. Met de conversiecookie kunnen zowel Google als de controller begrijpen of een persoon die een AdWords-advertentie op onze website heeft bereikt, een verkoop heeft gegenereerd, uitgevoerd of geannuleerd.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekcijfers voor onze website te maken. Deze bezoekcijfers worden gebruikt om het totaal aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords advertenties is bediend om het succes of falen van elke AdWords advertentie vast te stellen en om onze AdWords advertenties in de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere adverteerders van Google AdWords ontvangen informatie van Google die de betrokkene kan identificeren.

De conversiecookie slaat persoonlijke informatie op, bijvoorbeeld de internetpagina's die door de betrokkene worden bezocht. Telkens wanneer wij onze internetpagina's bezoeken, worden persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de internettoegang die door de betrokkene wordt gebruikt, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonlijke gegevens aan derden doorgeven.

De betrokkene kan te allen tijde door een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser het instellen van cookies door onze website, zoals hierboven aangegeven, verhinderen en daarmee het instellen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een door Google AdWords ingestelde cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de rentegerelateerde advertentie van Google. Daarom moet de betrokkene vanuit elk van de browsers die gebruik maken van de link www.google.de/settings/ads toegang hebben tot de gewenste instellingen.

Meer informatie en de van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende de toepassing en het gebruik van YouTube

Op deze website heeft de controller componenten van YouTube geïntegreerd. YouTube is een internet-videoportal waar videospubliceerders gratis videoclips en andere gebruikers kunnen instellen, waar ze ook gratis kunnen worden bekeken, beoordeeld en becommentarieerd. Met YouTube kunt u allerlei soorten video's publiceren, zodat u zowel volledige films en tv-uitzendingen als muziekvideo's, trailers en video's van gebruikers via het internetportaal kunt bekijken.

De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 amfitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de controller wordt beheerd en waarop een YouTube-onderdeel (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van het desbetreffende YouTube-onderdeel te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/en/. In de loop van deze technische procedure krijgen YouTube en Google inzicht in welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene heeft bezocht.

Als het gegevenssubject op YouTube is ingelogd, herkent YouTube bij elke oproep een subpagina met een YouTube-video, welke specifieke subpagina van onze internetsite door het gegevenssubject is bezocht. Deze informatie wordt door YouTube en Google verzameld en aan de respectieve YouTube-account van de betrokkene toegewezen.

YouTube en Google ontvangen via het YouTube-onderdeel informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene ten tijde van het bezoek aan onze website op YouTube is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op een YouTube-video klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van deze informatie aan YouTube en Google niet wenselijk is voor de betrokkene, kan de overdracht worden voorkomen als de betrokkene zich afmeldt bij zijn eigen YouTube-account voordat er een oproep naar onze website wordt gedaan.

De gegevensbeschermingsbepalingen van YouTube, beschikbaar op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende de toepassing en het gebruik van Belboon

Op deze website heeft de controller componenten van Belboon geïntegreerd. Belboon is een Duits affiliate netwerk, dat affiliate marketing aanbiedt. Affiliatemarketing is een op het internet gebaseerd verkoopformulier dat commerciële exploitanten van internetsites, de zogenaamde handelaren of adverteerders, in staat stelt om op websites van derden, bijvoorbeeld verkooppartners, ook wel filialen of uitgevers genoemd, reclame te plaatsen die gewoonlijk via klik- of verkoopcommissies wordt betaald. De handelaar verstrekt via het affiliatienetwerk een advertentiemedium, bijvoorbeeld een advertentiebanner of een ander geschikt middel voor internetreclame, dat vervolgens door een affiliate op zijn eigen internetpagina's wordt geïntegreerd of via andere kanalen, zoals trefwoord-advertenties of e-marketing, wordt gepromoot.

De werkmaatschappij van AdCell is Belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlijn.

Belboon plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. De tracking cookie van Belboon slaat geen persoonlijke gegevens op. Alleen het identificatienummer van de affiliate, dat wil zeggen de partner die bemiddelt bij de potentiële klant, evenals het rangtelwoord van de bezoeker van een website en het geklikte advertentiemedium worden opgeslagen. Het doel van het opslaan van deze gegevens is de verwerking van commissiebetalingen tussen een handelaar en een affiliate, die worden verwerkt via het affiliate netwerk, dat wil zeggen Belboon

De betrokkene kan te allen tijde door een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser het instellen van cookies via onze website verhinderen en daarmee het instellen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou Belboon ook verhinderen een cookie in te stellen op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Daarnaast kunnen cookies die Belboon al gebruikt te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

De van toepassing zijnde bepalingen van Belboon inzake gegevensbescherming zijn te vinden op https://www.belboon.com/en/about-us/privacy/.

Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende de toepassing en het gebruik van Trustami

Het Trustami zegel van vertrouwen is geïntegreerd op deze website om de verzamelde beoordelingen en sociale media feedback weer te geven. Dit dient om onze legitieme belangen in een optimale marketing van ons aanbod op onze eigen website in overeenstemming met Art. 6 lid 1 S. 1 S. 1 lit. f DSGVO te implementeren. Wanneer het Trustami vertrouwenszegel wordt opgevraagd, slaat de webserver automatisch gegevens (toegangsgegevens) op in de vorm van een serverlogbestand, dat bijvoorbeeld de datum en tijd van het gesprek, uw IP-adres in verkorte vorm en de aanvragende provider bevat. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden ten laatste zeven dagen na het einde van uw paginabezoek automatisch overschreven. Het Trustami trustzegel en de daarmee geadverteerde diensten worden aangeboden door Trustami GmbH, Schröderstraße 5, 10115 Berlijn.

Betalingswijze: Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende het gebruik van PayPal als betalingsverwerker

Op deze website heeft de controller componenten van PayPal geïntegreerd. PayPal is een online betalingsdienstaanbieder. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, die virtuele particuliere of zakelijke rekeningen vertegenwoordigen. PayPal kan ook virtuele betalingen verwerken via creditcards wanneer een gebruiker geen PayPal-rekening heeft. Een PayPal-account wordt beheerd via een e-mailadres, daarom zijn er geen klassieke rekeningnummers. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te activeren of betalingen te ontvangen. PayPal accepteert ook trustee functies en biedt de koper bescherming diensten.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Indien de betrokkene tijdens het bestelproces "PayPal" als betaaloptie in de onlineshop kiest, sturen wij de gegevens van de betrokkene automatisch door naar PayPal. Door deze betalingsmogelijkheid te kiezen, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen.

De persoonlijke gegevens die naar PayPal worden verzonden, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. De verwerking van de koopovereenkomst vereist ook dergelijke persoonlijke gegevens, die in verband staan met de respectieve bestelling.

De overdracht van de gegevens is gericht op betalingsverwerking en fraudepreventie. De voor de verwerking verantwoordelijke geeft persoonsgegevens door aan PayPal, met name wanneer een rechtmatig belang bij de doorgifte is ingebracht. De persoonsgegevens die voor de verwerking van de gegevens tussen PayPal en de verantwoordelijke voor de verwerking worden uitgewisseld, worden door PayPal aan de economische kredietagentschappen doorgegeven. Deze doorgifte is bedoeld voor identiteits- en kredietwaardigheidscontroles.

PayPal zal, indien nodig, persoonlijke gegevens doorgeven aan filialen en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit noodzakelijk is om contractuele verplichtingen na te komen of om gegevens te verwerken in de bestelling.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken van PayPal. Een herroeping heeft geen gevolgen voor persoonsgegevens die in overeenstemming met (contractuele) betalingsverwerking moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden.

De van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van PayPal zijn te vinden op https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Betalingswijze: Bepalingen inzake gegevensbescherming met betrekking tot het gebruik van Mollie als betalingsverwerker

Op deze website heeft de controller componenten van Mollie geïntegreerd. Mollie is een online betalingsdienstaanbieder. Mollie biedt de mogelijkheid om virtueel te betalen via creditcards en maakt het mogelijk om producten en diensten contant te betalen via internet. Mollie maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te activeren of betalingen te ontvangen.

De werkmaatschappij van Mollie is Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland

Indien de betrokkene tijdens het bestelproces in onze online-shop "Mollie" als betaalmogelijkheid kiest, worden de gegevens automatisch naar Mollie verzonden. Door voor deze betalingsmogelijkheid te kiezen, stemt de betrokkene in met de overdracht van de persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling.

De persoonlijke gegevens die met Mollie worden uitgewisseld, zijn de voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. De overdracht van de gegevens is gericht op betalingsverwerking en fraudepreventie. De voor de verwerking verantwoordelijke geeft andere persoonsgegevens onmiddellijk door, zelfs indien er een rechtmatig belang bij de doorgifte bestaat. 1. De tussen Mollie en de voor de verwerking verantwoordelijke uitgewisselde persoonsgegevens worden door Mollie aan de economische kredietagentschappen verstrekt. Deze doorgifte is bedoeld voor identiteits- en kredietwaardigheidscontroles.

Indien nodig zal Mollie persoonsgegevens doorgeven aan filialen en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit noodzakelijk is om de contractuele verplichtingen na te komen of de gegevens in de bestelling te verwerken.

De betrokkene heeft de mogelijkheid de toestemming van Mollie voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Een herroeping heeft geen gevolgen voor persoonsgegevens die in overeenstemming met (contractuele) betalingsverwerking moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden.

De toepasselijke bepalingen van Mollie inzake gegevensbescherming zijn terug te vinden op https://www.mollie.com/en/privacy/.

Betalingswijze: Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende het gebruik van Sofortüberweisung als betalingsverwerker

Op deze website heeft de controller componenten van Sofortüberweisung geïntegreerd. Sofortüberweisung is een betalingsdienst die het mogelijk maakt contant geldloze betaling van producten en diensten op het internet. Sofortüberweisung is een technische procedure waarbij de online dealer onmiddellijk een betalingsbevestiging ontvangt. Dit stelt een handelaar in staat om goederen, diensten of downloads onmiddellijk na bestelling aan de klant te leveren.

De werkmaatschappij van Sofortüberweisung is SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Duitsland.

Indien de betrokkene tijdens het bestelproces in onze onlineshop voor "onmiddellijke doorgifte" als betalingsmogelijkheid kiest, worden de gegevens van de betrokkene aan Sofortüberweisung doorgegeven. Door voor deze betalingsmogelijkheid te kiezen, stemt de betrokkene in met de overdracht van de persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling.

Bij inkoopverwerking via directe overdracht stuurt de koper de PIN en de TAN naar Sofort GmbH. Sofortüberweisung voert vervolgens een overschrijving uit naar de online handelaar na technische verificatie van de rekeningstatus en het ophalen van aanvullende gegevens om de toewijzing van de rekening te controleren. De onlinehandelaar wordt dan automatisch geïnformeerd over de uitvoering van de financiële transactie.

De persoonlijke gegevens uitgewisseld met Sofortüberweisung is de voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. De overdracht van de gegevens is gericht op betalingsverwerking en fraudepreventie. De voor de verwerking verantwoordelijke geeft andere persoonsgegevens onmiddellijk door, zelfs indien er een rechtmatig belang bij de doorgifte bestaat. 1. De tussen Sofortüberweisung en de voor de verwerking verantwoordelijke uitgewisselde persoonsgegevens worden door Sofortüberweisung aan de economische kredietinstellingen doorgegeven. Deze doorgifte is bedoeld voor identiteits- en kredietwaardigheidscontroles.

Sofortüberweisung verstrekt persoonsgegevens aan gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit noodzakelijk is voor de nakoming van contractuele verplichtingen of gegevens om te worden verwerkt.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om de toestemming van Sofortüberweisung voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Een herroeping heeft geen gevolgen voor persoonsgegevens die in overeenstemming met (contractuele) betalingsverwerking moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden.

De van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van Sofortüberweisung zijn te vinden op https://www.sofort.com/eng-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

Rechtsgrondslag voor de verwerking

Kunst 6(1) lit. a GDPR dient als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor wij toestemming hebben verkregen voor een specifiek veredelingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de levering van goederen of het verrichten van enige andere dienst, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van het BBPR. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van onderzoeken met betrekking tot onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting tot verwerking van persoonsgegevens, zoals voor de nakoming van fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op Art. 6(1) lit. c GDPR. In uitzonderlijke gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere belangrijke informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij moet worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6(1) lit. d GDPR. Ten slotte zouden verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van het BBPR. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, indien de verwerkingen noodzakelijk zijn voor de legitieme belangen die door ons bedrijf of door een derde worden behartigd, behalve wanneer dergelijke belangen worden overheerst door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. Hij was van mening dat een rechtmatig belang kan worden verondersteld indien de betrokkene cliënt is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47 zin 2 van het bbpR).

De gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), is ons rechtmatige belang om onze onderneming uit te voeren ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en aandeelhouders.

Periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen

De criteria die worden gebruikt om de bewaartermijn van persoonsgegevens te bepalen, zijn de respectieve wettelijke bewaartermijnen. Na het verstrijken van deze termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, zolang ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het initiëren van een contract.

Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijk of contractueel voorschrift; verplichting tot het sluiten van een overeenkomst; verplichting voor de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet-verstrekken van dergelijke gegevens

Wij verduidelijken dat de verstrekking van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bv. fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bv. informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn om een overeenkomst te sluiten die de betrokkene ons voorziet van persoonsgegevens, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf met hem of haar een overeenkomst sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet hij contact opnemen met iedere werknemer. De werknemer verduidelijkt de betrokkene of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

 

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Dit privacybeleid is tot stand gekomen door de Privacy Policy Generator van de externe functionarissen voor gegevensbescherming, die is ontwikkeld in samenwerking met RC GmbH, dat gebruikte notebooks en de Media Lawyers van WBS-LAW verkoopt.